Các Trường Đại Học Tại Đài LoanCác thành phố lớn tại Đài Loan gồm có

 New Taipei

New Taipei

Kaohsiung

Kaohsiung

Xếp Hạng Tên

 Taichung

Taichung

 Taipei

Taipei

1 New Taipei /Tân Bắc / 新北市
2 Kaohsiung / Cao Hùng / 高雄
3 Taichung  / Đài Trung / 台中
4 Taipei / Đài Bắc / 台北
5 Taoyuan City / Đào Viên /桃園
6 Tainan / Đài Nam / 台南
7 Hsinchu / Tân Trúc / 新竹
8 Keelung / Cơ Long / 基隆
9 Chiayi / Gia Nghĩa / 嘉義
10 Changhua /Chương Hóa /彰化

Các trường tại Taipei (Đài Bắc) / 台北


TRƯỜNG CÔNG
國立臺灣大學
National Taiwan University
http://www.ntu.edu.tw
No. 1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei, 10617 Taiwan R.O.C.
國立政治大學
National Chengchi University
http://www.nccu.edu.tw
No.64, Sec.2, ZhiNan Rd., Wenshan District, Taipei City 11605, Taiwan R.O.C.
 國立臺灣師範大學
National Taiwan Normal University
http://www.ntnu.edu.tw
- Heping campus: 162, Heping East Road Section 1, Taipei 10610, Taiwan, R.O.C.

- Gongguan campus: 88, Ting-chou Rd., Sec. 4, Taipei 11677, Taiwan, R.O.C.

- Linkou campus:No.2, Ren-ai Rd., Sec. 1, Linkou Township (Shiang), Taipei County 24448, Taiwan, R.O.C.
國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology
http://www.ntut.edu.tw
1, Sec. 3, Chung-hsiao E. Rd., Taipei,10608,Taiwan, R.O.C.
 國立臺灣科技大學
National Taiwan University of Science and Technology
http://www.ntust.edu.tw
43,Sec.4,Keelung Rd.,Taipei,106,Taiwan,R.O.C.
國立陽明大學
National Yang-Ming University
http://www.ym.edu.tw
No.155, Sec.2, Linong Street, Taipei, 112 Taiwan R.O.C.
 國立臺北大學
National Taipei University
http://www.ntpu.edu.tw

- Taipei Campus: 67, Sec. 3, Ming-shen E. Rd., Taipei, 10478 Taiwan

- New Taipei Campus: 151, University Rd., San Shia District, New Taipei City, 23741 Taiwan R.O.C.

TRƯỜNG TƯ
東吳大學
Soochow University
http://www.scu.edu.tw
- Waishuanghsi: 70 Linhsi Road, Shihlin, Taipei ,Taiwan 111, R.O.C.

- Downtown: 56 Kueiyang Street, Section 1, Taipei, Taiwan 100, R.O.C.
銘傳大學
Ming Chuan University
http://www.mcu.edu.tw
- Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan

- Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan

- Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan

- Kinmen:105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan
 實踐大學
Shih Chien University
http://www.usc.edu.tw

- Taipei: No.70 Ta-Chih Street, Chung-Shan District,Taipei, Taiwan, R.O.C.

- Kaohsiung: 200 University Road Neimen, Kaohsiung 84550 Taiwan, R.O.C.

世新大學
Shih Hsin University
http://www.shu.edu.tw
1, Lane 17, Sec. 1, Mu-Cha Rd.,Taipei,Taiwan, R.O.C.
大同大學
Tatung University
http://www.ttu.edu.tw
No.40, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Taipei City 104, Taiwan R.O.C.
中國文化大學
Chinese Culture University
http://www.pccu.edu.tw
55, Hwa-kang Rd., Yang-ming-shan,Taipei, Taiwan, R.O.C.

 


Các trường tại New Taipei (Tân Bắc) / 新北市


TRƯỜNG CÔNG
 國立臺北大學
National Taipei University
http://www.ntpu.edu.tw
- Taipei Campus: 67, Sec. 3, Ming-shen E. Rd., Taipei, 10478 Taiwan

- New Taipei Campus: 151, University Rd., San Shia District, New Taipei City, 23741 Taiwan R.O.C.
TRƯỜNG TƯ
真理大學
Aletheia University
http://www.au.edu.tw

- New Taipei: No.32, Zhenli St., Danshui Dist., New Taipei City 25103, Taiwan R.O.C.

- Tainan: No.70-11, Beishiliao, Madou Dist., Tainan City 72147, Taiwan R.O.C.

淡江大學
Tamkang University
http://www.tku.edu.tw

-Tamsui Campus: No.151, Yingzhuan Rd., Tamsui Dist., New Taipei City 25137, Taiwan (R.O.C.)

- Taipei Campus: No. 5, Lane 199, Kinghua Street,
Taipei,Taiwan 10650 (R.O.C.)

- Lanyang Campus: 180 Linwei Rd., Chiao-hsi Shiang,
I-lan County, 26247Taiwan (R.O.C.)

- Cyber Campus: provides a learning environment with the world via electronic technology and the internet highway

 天主教輔仁大學
Fu Jen Catholic University
http://www.fju.edu.tw
No. 510 Zhongzheng Rd , Xinzhuang Dist., New Taipei City, 24205 Taiwan (R.O.C)
 華梵大學
Huafan University
http://www.hfu.edu.tw
No. 1, Huafan Rd. Shihding Dist., New Taipei City 223, Taiwan R.O.C
 聖約翰科技大學
St. John's University
http://www.sju.edu.tw
499, Sec. 4, Tam King Road,Tamsui District, New Taipei City, 25135 Taiwan, R.O.C.

 


Các trường tại HsinChu (Tân Trúc) / 新竹


TRƯỜNG CÔNG
 國立交通大學
National Chiao Tung University
http://www.nctu.edu.tw
1001 University Road, Hsinchu, Taiwan 300, ROC 
國立清華大學
National Tsing Hua University
http://www.nthu.edu.tw
No.101, Section 2, Kuang-Fu Road, Hsinchu, Taiwan 30013, R.O.C.
國立新竹教育大學
National Hsinchu University of Education
http://www.nhcue.edu.tw
No. 521, Nanda Rd., Hsinchu City 300 Taiwan, R.O.C.
  TRƯỜNG TƯ
 中華大學
Chung Hua University
http://www.chu.edu.tw
707, Sec.2, WuFu Rd., HsinChu, Taiwan 300, R.O.C
明新科技大學
Minghsin University of Science and Technology
http://www.must.edu.tw
No.1, Xinxing Rd., Xinfeng Hsinchu 30401, Taiwan R.O.C.
玄奘大學
Hsuan Chuang University
http://www.hcu.edu.tw
48, Hsuan Chuang Road, Hsinchu City, Taiwan , R.O.C.
元智大學
Yuan Ze University
http://www.yzu.edu.tw
135 Yuan-Tung Road,Chungli,Taoyuan,Taiwan,R.O.C.
 元培科技大學
Yuanpei University
http://www.ypu.edu.tw
No.306, Yuanpei St., HsinChu, Taiwan 30015, R.O.C
 龍華科技大學
Lunghwa University of Science and Technology
http://www.lhu.edu.tw
No.300,Sec.1,Wanshou Rd.,Guishan,Taoyuan County 33306,Taiwan R.O.C.
 中華科技大學
China University of Science and Technology
http://csie.cust.edu.tw
No.245, Academia Rd., Sec. 3, Nangang District, Taipei City 115, Taiwan, R.O.C.
中華科技大學
China University of Science and Technology
http://www.hc.cust.edu.tw/www/index.html
No.200, Zhonghua St., Hengshan Township, Hsinchu County 312, Taiwan R.O.C.

 


Các trường tại Taoyuan (Đào Viên) / 桃園


TRƯỜNG CÔNG
國立中央大學
National Central University
http://www.ncu.edu.tw
No.300, Jhongda Rd., Jhongli City, Taoyuan County 32001, Taiwan R.O.C.
  TRƯỜNG TƯ
中原大學
Chung Yuan Christian University
http://www.cycu.edu.tw
200,ChungPei Rd.,Chung Li, Taoyuan, Taiwan 32023, R.O.C.
長庚大學
Chang Gung University
http://www.cgu.edu.tw
259 Wen-Hwa 1st Road, Kwei-Shan Tao-Yuan,Taiwan, 333, R.O.C.
開南大學
Kainan University
http://www.knu.edu.tw
No. 1 Kainan Road , Luchu, Taoyuan County 33857, Taiwan R.O.C.
萬能科技大學
Vanung University
http://www.vnu.edu.tw
1, Van-Nung Rd.,Chung-Li,Tao-Yuan, Taiwan, R.O.C.
銘傳大學
Ming Chuan University
http://www.mcu.edu.tw
-Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan

-Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan

-Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan

-Kinmen:105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan

 


Các trường tại Kaohsiung (Cao Hùng) / 高雄


TRƯỜNG CÔNG
國立中山大學
National Sun Yat-sen University
http://www.nsysu.edu.tw
No. 70, Lienhai Rd., Kaohsiung 80424, Taiwan, R.O.C.
國立高雄師範大學
National Kaohsiung Normal University
http://www.nknu.edu.tw
-Heping Campus : No.116, Heping 1st Rd., Lingya District, Kaohsiung City 80201, Taiwan (R.O.C.)

-Yanchao Campus : No.62, Shenjhong Rd., Yanchao District, Kaohsiung City 82446, Taiwan R.O.C.
國立高雄大學
National University of Kaohsiung
http://www.nuk.edu.tw
700, Kaohsiung University Rd., Nanzih District, 81148. Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.
國立高雄應用科技大學
National Kaohsiung University of Applied Sciences
http://www.kuas.edu.tw
-Jiangong campus: No.415, Jiangong Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan R.O.C.

-Yanchao campus: No.58, Shenzhong Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan R.O.C.
國立高雄第一科技大學
National Kaohsiung First University of Science and Technology
http://www.nkfust.edu.tw
2, Jhuoyue Rd., Nanzih, Kaohsiung City, 811, Taiwan, R.O.C.
國立高雄海洋科技大學
National Kaohsiung Marine University
http://www.nkmu.edu.tw
-Nanzih Campus: No.142, Haijhuan Rd., Nanzih Dist., Kaohsiung City 81157, Taiwan R.O.C.

-Cijin Campus: No.482, Jhongjhou 3rd Rd., Cijin District, Kaohsiung City 80543,Taiwan R.O.C.
國立高雄餐旅大學
National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism
http://www.nkuht.edu.tw
1271 No.1, Songhe Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City, Taiwan R.O.C.
  TRƯỜNG TƯ
 高雄醫學大學
Kaohsiung Medical Universit
http://www.kmu.edu.tw
100,Shih-Chuan 1st Road, Kaohsiung, 80708,Taiwan , R.O.C.
義守大學
I-Shou University
http://www.isu.edu.tw
No.1, Sec. 1, Syuecheng Rd., Dashu Township, Kaohsiung County 840, R.O.C.
實踐大學
Shih Chien University
http://www.usc.edu.tw

- Taipei: No.70 Ta-Chih Street, Chung-Shan District,Taipei, Taiwan, R.O.C.

- Kaohsiung: 200 University Road Neimen, Kaohsiung 84550 Taiwan, R.O.C.

 文藻外語學院
Wenzao Ursuline College of Languages
http://www.wtuc.edu.tw
900, Mintsu 1st Rd.,Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.
 樹德科技大學
Shu-Te University
http://www.stu.edu.tw
59, Hengshan Rd., Yanchao ,Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.
正修科技大學
Cheng Shiu University
http://www.csu.edu.tw
840, Chengcing Rd., Niaosong Township ,Kaohsiung,Taiwan, R.O.C.
高苑科技大學
Kao Yuan University
http://www.kyu.edu.tw
No.1821, Jhongshan Rd., Lujhu Township, Kaohsiung County 821, Taiwan R.O.C.
東方設計學院
Tung Fang Institute of Technology
http://www.tf.edu.tw
No.110, Dongfang Rd., Hunei Township, Kaohsiung County 82941, Taiwan, R.O.C.

 


Các trường tại Tainan (Đài Nam) / 台南


TRƯỜNG CÔNG
國立成功大學
National Cheng Kung University
http://www.ncku.edu.tw
No.1, University Road, Tainan City 701, Taiwan R.O.C.
國立臺南大學
National University of Tainan
http://www.nutn.edu.tw
33, Sec. 2, Shu-Lin St.,Tainan 700, Taiwan, R.O.C.
  TRƯỜNG TƯ
長榮大學
Chang Jung Christian University
http://www.cjcu.edu.tw
396 Chang Jung Rd., Sec.1, Kway Jen, Tainan 71101, Taiwan, R.O.C.
康寧大學
University of Kang Ning
http://www.ukn.edu.tw
No.188, Sec. 5, Anjhong Rd., Annan District, Tainan City 709, Taiwan R.O.C.
南臺科技大學
Southern Taiwan University
http://www.stut.edu.tw
No.1,Nantai St,Yung-Kang City,Tainan Taiwan 710 R.O.C.
崑山科技大學
Kun Shan University
http://www.ksu.edu.tw
No. 949, Da Wan Rd., Yung-Kang City. Tainan Hsien, 710, Taiwan, R.O.C.
臺南應用科技大學
Tainan University of Technology
http://www.tut.edu.tw
529 Jhongjheng Rd., Yongkang, Tainan 71002, Taiwan
遠東科技大學
Far East University
http://www.feu.edu.tw
No.49, Chung Hua Rd., Hsin-Shih. Tainan County 744, Taiwan, R.O.C.
真理大學
Aletheia University
http://www.au.edu.tw

- New Taipei: No.32, Zhenli St., Danshui Dist., New Taipei City 25103, Taiwan R.O.C.

- Tainan: No.70-11, Beishiliao, Madou Dist., Tainan City 72147, Taiwan R.O.C.

 


Các trường tại Taichung (Đài Trung) / 台中


TRƯỜNG CÔNG
國立中興大學
National Chung Hsing University
http://www.nchu.edu.tw
250, Kuo Kuang Rd., Taichung 402, Taiwan R.O.C.
國立臺中教育大學
National Taichung University
http://www.ntcu.edu.tw
140 Min-Shen Road, TaiChung 40306 Taiwan R.O.C.
國立臺灣體育學院
National Taiwan College of Physical Education
http://www.ntcpe.edu.tw
No. 16, Section 1, Shuang-Shih Road Taichung, Taiwan, 404 R.O.C.
國立勤益科技大學
National Chin-Yi University of Technology
http://www.ncut.edu.tw
35, Lane215, Section 1, Chung-Shan Road, Taiping City, Taichung County, 411 Taiwan, R.O.C.
國立臺中科技大學
National Tai Chung University of Science and Technology
http://www.nutc.edu.tw/bin/home.php
No.129,Sec.3,Sanmin Rd,North Dist.,Taichung City 404, Taiwan R.O.C.
國立勤益科技大學
National Chin-Yi University of Technology
http://www.ncut.edu.tw
35, Lane215, Section 1, Chung-Shan Road, Taiping City, Taichung County, 411 Taiwan, R.O.C.
  TRƯỜNG TƯ
東海大學
Tunghai University
http://www.thu.edu.tw
No. 181, Sec. 3, Taichung Harbor Rd.,Taichung, Taiwan, R.O.C.
逢甲大學
Feng Chia University
http://www.fcu.edu.tw
No. 100 Wenhwa Rd., Seatwen, Taichung, Taiwan 40724, R.O.C.
靜宜大學
Providence University
http://www.pu.edu.tw
200 Chung Chi Rd., Taichung 43301, Taiwan
亞洲大學
Asia University
http://www.asia.edu.tw
No. 500, Lioufeng Rd., Wufeng , Taichung County 41354, Taiwan R. O. C.
嶺東科技大學
Ling Tung University
http://www.ltu.edu.tw
1, Ling tung Rd., Taichung, Taiwan, R.O.C.
僑光科技大學
Overseas Chinese University
http://www.ocu.edu.tw/bin/home.php
100,Chiao Kwang Rd., Taichung 40721, Taiwan, R.O.C.
中臺科技大學
Central Taiwan University of  Science and Technology
http://www.ctust.edu.tw
No.666, Buzih Rd., Beitun District, Taichung City 40601, Taiwan, R.O.C.
朝陽科技大學
Chaoyang University of Technology
http://www.cyut.edu.tw
168 Jifong E. Rd., Wufong Township Taichung County, 41349, Taiwan, R.O.C.

 


Các trường tại Changhua (Chương Hóa) / 彰化


 大葉大學
Dayeh University
http://www.dyu.edu.tw
168 University Rd., Dacun, Changhua, Taiwan51591, R.O.C.
明道大學
Mingdao University
http://www.mdu.edu.tw
369, Wen-hua Rd., Peetow ,Changhua, Taiwan , R.O.C.

 


Các trường tại Nantou (Nam Đầu) / 南投


國立暨南國際大學
National Chi Nan University
http://www.ncnu.edu.tw
No.1, University Rd, Puli, Nantou County,54561 Taiwan R.O.C.

 


Các trường tại Hualien (Hoa Liên) / 花蓮


慈濟大學
Tzu Chi University
http://www.tcu.edu.tw
No.701, Zhongyang Rd., Sec 3.,Hualien, 97004 Taiwan, R.O.C.
國立東華大學
National Dong Hwa University
http://www.ndhu.edu.tw
No. 1, Sec. 2. Da Hsuch Rd., Shoufeng, Hualien97401,Taiwan, R.O.C.
Share In
Các tin liên quan