Các Trường Tại Đài Bắc
Các trường tại Taipei (Đài Bắc) / 台北


TRƯỜNG CÔNG
國立臺灣大學
National Taiwan University
http://www.ntu.edu.tw
No. 1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei, 10617 Taiwan R.O.C.
國立政治大學
National Chengchi University
http://www.nccu.edu.tw
No.64, Sec.2, ZhiNan Rd., Wenshan District, Taipei City 11605, Taiwan R.O.C.
 國立臺灣師範大學
National Taiwan Normal University
http://www.ntnu.edu.tw
- Heping campus: 162, Heping East Road Section 1, Taipei 10610, Taiwan, R.O.C.

- Gongguan campus: 88, Ting-chou Rd., Sec. 4, Taipei 11677, Taiwan, R.O.C.

- Linkou campus:No.2, Ren-ai Rd., Sec. 1, Linkou Township (Shiang), Taipei County 24448, Taiwan, R.O.C.
國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology
http://www.ntut.edu.tw
1, Sec. 3, Chung-hsiao E. Rd., Taipei,10608,Taiwan, R.O.C.
 國立臺灣科技大學
National Taiwan University of Science and Technology
http://www.ntust.edu.tw
43,Sec.4,Keelung Rd.,Taipei,106,Taiwan,R.O.C.
國立陽明大學
National Yang-Ming University
http://www.ym.edu.tw
No.155, Sec.2, Linong Street, Taipei, 112 Taiwan R.O.C.
 國立臺北大學
National Taipei University
http://www.ntpu.edu.tw

- Taipei Campus: 67, Sec. 3, Ming-shen E. Rd., Taipei, 10478 Taiwan

- New Taipei Campus: 151, University Rd., San Shia District, New Taipei City, 23741 Taiwan R.O.C.

TRƯỜNG TƯ
東吳大學
Soochow University
http://www.scu.edu.tw
- Waishuanghsi: 70 Linhsi Road, Shihlin, Taipei ,Taiwan 111, R.O.C.

- Downtown: 56 Kueiyang Street, Section 1, Taipei, Taiwan 100, R.O.C.
銘傳大學
Ming Chuan University
http://www.mcu.edu.tw
- Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan

- Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan

- Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan

- Kinmen:105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan
 實踐大學
Shih Chien University
http://www.usc.edu.tw

- Taipei: No.70 Ta-Chih Street, Chung-Shan District,Taipei, Taiwan, R.O.C.

- Kaohsiung: 200 University Road Neimen, Kaohsiung 84550 Taiwan, R.O.C.

世新大學
Shih Hsin University
http://www.shu.edu.tw
1, Lane 17, Sec. 1, Mu-Cha Rd.,Taipei,Taiwan, R.O.C.
大同大學
Tatung University
http://www.ttu.edu.tw
No.40, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Taipei City 104, Taiwan R.O.C.
中國文化大學
Chinese Culture University
http://www.pccu.edu.tw
55, Hwa-kang Rd., Yang-ming-shan,Taipei, Taiwan, R.O.C.

 

Share In
Các tin liên quan