Úc



Có 3 diện visa cho di dân tay nghề. Đó là:

• 189 Diện tay nghề độc lập - thường trú
• 190 Diện tay nghề được đề cử bởi bang/lãnh thổ của chính phủ - thường trú
• 491 diện tay nghề được đề cử bởi bang/lãnh thổ của chính phủ hoặc được bảo lãnh bởi người thân và làm việc và sinh sống tại khu vực chỉ định - tạm trú

Bảng Điểm Cho Di Dân Tay Nghề Úc

Áp dụng cho visa
• 189 Tay nghề độc lập - thường trú (Skilled Independent, permanent)
• 190 Tay nghề được đề cử - thường trú (Skilled Mominated, permanent)
• 491 Tay nghề được đề cử/bảo lãnh, làm việc và sinh sống tại khu vực - tạm trú (Regional, provisional)

Điểm tối thiểu là 65 cho loại visa 189, 190 và 489

Danh Sách Ngành Nghề Tồng Hợp (cập nhật 11-03-2019)

Sau đây là một danh sách liệt kê tất cả ngành nghề nghiệp cho từng loại visa tương ứng. Bạn có thể dựa vào danh sách này để tìm ra ngành nghề của bạn có được công nhận cho loại visa mà bạn muốn xin.

Danh Sách Mã Bưu Điện (Mã Vùng) của Úc Cho Loại Visa 186,187,482

Đây là các mã bưu điện ở Úc được xem là các khu vực cho loại visa 186, 187, 482 được bảo lãnh bởi nhà tuyển dụng

Share In