Danh Sách Ngành Nghề Tồng Hợp (cập nhật 11-03-2019)

Sau đây là một danh sách liệt kê tất cả ngành nghề nghiệp cho từng loại visa tương ứng. Bạn có thể dựa vào danh sách này để tìm ra ngành nghề của bạn có được công nhận cho loại visa mà bạn muốn xin.


Hướng dẫn cách tìm ngành nghề theo loại visa:

  • Nhấn Ctrl + F
  • Nhập ký hiệu visa. vd: 189 (PT)
  • Trình duyệt sẽ tự động highlight màu vàng cụm từ 189 (PT) và bạn đã biết tất cả những ngành nghề tương ứng với loại visa 189 (PT)

Loại Visa Ký hiệu thể hiện trong danh sách 
Employer Nomination Scheme (subclass 186) - Direct Entry and Temporary Residence Transition streams 186 
Regional Sponsored Migration Scheme visa (subclass 187) 187
Skilled Independent visa (subclass 189) – Points-tested stream 189 (PT) 
Skilled Nominated visa (subclass 190) 190 
Training visa (subclass 407) 407 
Temporary Graduate visa (subclass 485) – Graduate Work 485 (GW) 
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489) - Family nominated 489 (F) 
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489) - State or Territory nominated 489 (S/T) 
Temporary Skill Shortage visa (subclass 482) - Medium-term stream 482 (MT) 
Temporary Skill Shortage visa (subclass 482) - Short-term stream 482 (ST) 

 

Danh Sách Ngành Nghề Tổng Hợp

Ngành Nghề Loại Visa Điều Kiện Thuộc Danh Sách
Aboriginal and Torres Strait Islander Health Worker 187   RSMS ROL
Accommodation and Hospitality Managers nec 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Accountant (General) 186 [a] | [p] | [q] MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT) [a] | [p] | [q]
187  
Actor 187   RSMS ROL
Actors, Dancers and Other Entertainers nec 187   RSMS ROL
Actuary 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Acupuncturist 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Advertising Manager 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Advertising Specialist 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Aeronautical Engineer 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Aeroplane Pilot 407   ROL
489 (S/T)  
482 (MT) [b]
187  
Agricultural Consultant 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Agricultural Engineer 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Agricultural Scientist 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Agricultural Technician 407   ROL
489 (S/T)  
482 (MT) [b]
187  
Air Traffic Controller 187   RSMS ROL
Air Transport Professionals nec 187   RSMS ROL
Airconditioning and Mechanical Services Plumber 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Aircraft Maintenance Engineer (Structures) 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Ambulance Officer 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Amusement Centre Manager 407   ROL
489 (S/T)  
482 (MT) [b]
187  
Anaesthetic Technician 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Anaesthetist 407   ROL
489 (S/T)  
187  
482 (MT) [b]
Analyst Programmer 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Animal Attendants and Trainers nec 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST) [c]
187  
Antique Dealer 187   RSMS ROL
Apiarist 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST) [d]
187  
Apparel Cutter 187   RSMS ROL
Aquaculture Farmer 407   ROL
489 (S/T)  
482 (MT) [b] | [d]
187  
Arborist 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Archaeologist 187   RSMS ROL
Architect 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Architectural Draftsperson 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Architectural, Building and Surveying Technicians nec 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Archivist 187   RSMS ROL
Art Director (Film, Television or Stage) 187   RSMS ROL
Art Teacher (Private Tuition) 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Artistic Director 190   MLTSSL
407  
489 (S/T)  
482 (MT)  
186  
187  
189 (PT)  
489 (F)  
485 (GW)  
Arts Administrator or Manager 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Auctioneer 187   RSMS ROL
 
Audiologist 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Author 187   RSMS ROL
Automotive Electrician 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Baker 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST) [e]
187  
Barrister 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Bed and Breakfast Operator 187   RSMS ROL
Beef Cattle Farmer 407   ROL
489 (S/T)  
482 (MT) [b] | [d]
187  
Betting Agency Manager 187   RSMS ROL
Biochemist 186   MLTSSL
407  
482 (MT)  
190  
489 (S/T)  
489 (F)  
485 (GW)  
189 (PT)  
187  
Biomedical Engineer 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Biotechnologist 186   MLTSSL
407  
482 (MT)  
190  
489 (S/T)  
489 (F)  
485 (GW)  
189 (PT)  
187  
Blacksmith 187   RSMS ROL
Boarding Kennel or Cattery Operator 187   RSMS ROL
Boat Builder and Repairer 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Book or Script Editor 190   STSOL
407  
489 (S/T)  
482 (ST)  
187  
Botanist 186   MLTSSL
407  
482 (MT)  
190  
489 (S/T)  
489 (F)  
485 (GW)  
189 (PT)  
187  
Bricklayer 186   MLTSSL
189 (PT)  
190  
407  
485 (GW)  
489 (F)  
489 (S/T)  
482 (MT)  
187  
Broadcast Transmitter Operator 187   RSMS R