Di Dân Canadan Theo Diện Được Đề Cử Bởi Tỉnh hoặc Lãnh Thổ

Người di cư đến Canada theo Chương trình đề cử bởi tỉnh phải chứng minh họ có những kỹ năng, trình độ giáo dục và kinh nghiệm làm việc cần thiết để đóng góp cho nền kinh tế tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.

Ứng viên phải được đề cử bởi một tỉnh của Canada hoặc vùng lãnh thổ. Bởi vì tiêu chí đề cử của tỉnh được xác định bởi các tỉnh và vùng lãnh khác nhau, họ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Xin vui lòng kiểm tra thong tin của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ phù hợp để tìm thông tin mới nhất.


Lưu Ý: Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2012, Chương trình tỉnh đề cử (PNP) đối với bán nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp có tay nghề thấp (semi- or low-skilled professions) đa số cần kiểm tra ngôn ngữ để biết trình độ thông thạo ngôn ngữ của bạn có đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu trong mỗi kỷ năng: nghe, nói, đọc và viết.

Điều này không áp dụng nếu bạn là một người lao động nước ngoài tạm thời trong dand sách nghề nghiệp NOC thuốc nghề nghiệp mục C và D, và những người:

  • Nhập cảnh Canada vào hoặc trước ngày 01 tháng 7 năm 2012, và
  • Đã được tỉnh đề cử thuộc diện employer-driven vào ngày 01 Tháng 7 năm 2013.
Share In
Các tin liên quan