Di Dân Thương Mại Canada Diện Người Lao Động Tự Do (Self-employed)

Chương trình Người Lao Động Tự Do (Self-Employed) nhằm mục đích thu hút các ứng viên có ý định và có khả năng để trở thành lao động tự do ở Canada. Người lao động tự do phải có:
  • kinh nghiệm liên quan và ý định cũng như khả năng để đóng góp đáng kể cho đời sống văn hóa hay thể thao của Canada hoặc
  • kinh nghiệm trong quản lý nông trại và có ý định cũng như khả năng để mua và quản lý một trang trại ở Canada.


Kinh nghiệm liên quan được định nghĩa là:

  • Tham gia vào các hoạt động văn hóa hoặc thể thao ở mức độ đẳng cấp thế giới;
  • Tự làm chủ trong các hoạt động văn hóa hoặc thể thao; hoặc
  • Kinh nghiệm quản lý trang trại.

Đương đơn sẽ được đánh giá trên các tiêu chí lựa chọn bao gồm kinh nghiệm, giáo dục, tuổi tác, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng; có sức khỏe tốt và không tiền án tiền sự.

Người di cư đến Canada theo Chương trình đề cử bởi tỉnh phải chứng minh họ có những kỹ năng, trình độ giáo dục và kinh nghiệm làm việc cần thiết để đóng góp cho nền kinh tế tỉnh hoặc vùng lãnh thổ. Ứng viên phải được đề cử bởi một tỉnh của Canada hoặc vùng lãnh thổ. Bởi vì tiêu chí đề cử của tỉnh được xác định bởi các tỉnh và vùng lãnh khác nhau, họ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Xin vui lòng kiểm tra thong tin của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ phù hợp để tìm thông tin mới nhất.

Share In
Các tin liên quan