Algonquin College

nhiệm Vụ
Để biến những hy vọng và ước mơ thành kỹ năng và kiến thức, dẫn đến sự thành công sự nghiệp suốt đời.

Tầm Nhìn
Để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong giáo dục ứng dụng kỹ thuật số, kết nối và đào tạo.

Những Giá Trị Cốt Lõi
Chăm sóc. Việc học. Toàn vẹn. Kính trọng.

Cống hiến cho sự thành công của học sinh là nguyên tắc của Algonquin College và được thể hiện thông qua chất lượng chương trình giảng dạy, nhân viên, việc mở rộng liên tục của các cơ sở và quan hệ chiến lược với đối tác. Mỗi hành động kể từ trường được thành lập là để đảm bảo sinh viên có thể truy cập đến việc đào tạo giáo dục và kỹ năng theo yêu cầu của thị trường để có một nghề nghiệp xứng đáng.


Algonquin College of Applied Arts and Technology được thành lập vào năm 1967 từ sự hợp nhất của Eastern Ontario Institute of Technology, thành lập năm 1957, và Ontario Vocational Centre, thành lập năm 1965.

Share In
Các tin liên quan