College Of New Caledonia

Trường Cao đẳng New Caledonia đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo và giáo dục người dân trong phía Bắc của Tỉnh BC. từ năm 1969. Cơ sở của chúng tôi tại Prince George, Quesnel, Mackenzie, vanderhoof, Fort St. James và Burns Lake đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

CNC cung cấp hơn 70 chương trình trong khoa học y tế, ngành nghề và công nghệ, dịch vụ xã hội, nghiên cứu kinh doanh và các khóa học đại học. Học phí của CNC phải chăng, thực tiễn, lý thuyết đi cùng với thật tập và không quá 37 học sinh trong một lớp, để cho sinh viên có thể đạt được mục tiêu của họ dễ dàng hơn. Trong ít nhất là 10 tháng, sinh viên có thể có được các kỹ năng cần thiết cho một sự nghiệp lâu dài, ổn định và thành công.

Sinh viên của chúng tôi có thể dễ dàng tận dụng lợi thế của 15 thỏa thuận với 10 trường đại học ở tỉnh BC., Alberta và các nơi khác, cho phép họ dễ dàng chuyển vào năm học thứ ba của chương trình đại học.


Share In
Các tin liên quan