Manitoba Institute Of Trade And Technology

Hơn 29 năm, Manitoba Institute of Trades and Technology cung cấp chương trình trung học và sau trung học, đào tạo kỹ năng ứng dụng cho nghề nghiệp trong chăm sóc sức khỏe và dịch vụ con người, thông tin và công nghệ kinh doanh, và có kỹ năng giao dịch.

MITT tiếp tục phấn đấu để trang bị cho sinh viên kiến thức và kinh nghiệm thực hành để kết nối giáo dục với việc làm. MITT có các dịch vụ phụ trợ để đảm bảo thành công của sinh viên, chẳng hạn như hỗ trợ học tập và việc làm.


Share In
Các tin liên quan