Northwest Community College

Northwest Community College (NWCC) được thành lập vào năm 1975. NWCC đã mở rộng đến chín trường khu vực, phục vụ 34 cộng đồng. Ngành học của NWCC đa dạng và giá cả phải chăng. Chương trình và các khóa học sáng tạo của nhà trường đáp ứng với nhu cầu thay đổi của người học, cung cấp các kỹ năng cần thiết trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay. NWCC cung cấp các chương trình cao đẳng; chương trình y tế và dịch vụ con người; các chương trình trực tuyến; các chương trình tín chỉ đại học, nghề, các chương trình nền tảng và học nghề.


Share In
Các tin liên quan