Bảng Đối Chiếu Trình Độ CLB với IELTS Cho Tiếng Anh

CLB là viết tắt của Canadian Language Benchmarks. Canada dung hệ thống này để đánh giá trình độ ngôn ngữ của bạn. Nhưng đối với Viết Nam, chúng ta quen biết nhiều hơn với hệ thống IELTS. Sau đây là bang đối chiếu giữa CLB và IELTS


CLB Level
IELTS Reading 
IELTS Writing
IELTS Listening
IELTS Speaking
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0

 

 

Share In
Các tin liên quan