Diện Đề Cử Bởi Tỉnh hoặc Lãnh Thổ

Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada đều có thể đề cử người nhập cư thông qua Chương trình Provincial Nominee Program (PNP). Những người di dân này phải có kỹ năng, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc để đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ và muốn sống ở đó.

Mỗi tỉnh và lãnh thổ có sự lựa chọn và tiêu chuẩn riêng biệt cho chương trình PNP của họ. Ví dụ: có tỉnh chọn sinh viên, doanh nhân và có tỉnh thì chọn công nhân lành nghề...Hãy kiểm tra trang web của tỉnh và lãnh thổ mà bạn quan tâm để biết thêm chi tiết.


Thời gian xử lý hồ sơ của trương trình PNP: 80% hồ sơ được xử lý trong vòng 11 tháng và 6 tháng nếu bạn xin thông qua hệ thống Express Entry.

PNP có nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chủ yếu được chia thành các lĩnh vực sau đây:

  • Công nhân lành nghề - skilled worker
  • công nhân "bán" lành nghề - semi-skilled worker
  • Nhà kinh doanh / nhà đầu tư - business / investors,
  • Tốt nghiệp sinh viên quốc tế - international student graduates và
  • Quan hệ gia đình hay cộng đồng - family or community connections.

Các tiêu chuẩn và điều kiện cho chương trình PNP khác nhau tùy theo bạn thông qua các quy trình trên giấy (Non-Express Entry streams) hay là thông qua hệ thông Express Entry (Express Entry streams).

Nếu bạn thông qua quy trình trên giấy

  • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của tỉnh hoặc lãnh thổ cho quy trình Non-Express Entry Stream
  • Bạn phải được đề cử dưới diện này.

Nếu bạn thông qua hệ thống Express Entry

  • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của tỉnh hoặc lãnh thổ thuộc diện Express Entry.
  • Bạn phải được đề cử dưới diện này.
  • Bạn phải cung cấp thông tin vào hệ thống Express Entry và chứng minh rằng bạn đạt điều kiện tối thiểu.

Liên hệ với tỉnh hoặc lãnh thổ

Để được một tỉnh hoặc lãnh thổ đề cử, bạn phải làm theo hướng dẫn trên trang web của họ và liên hệ trực tiếp với họ:

 

Share In
Các tin liên quan