ÚC - Những thay đổi về “Thành Viên của Đơn Vị Gia Đình” (Members of Family Unit) vào ngày 19/11/2016Một số thị thực cho phép đương đơn có thể bao gồm các thành viên trong gia đình dưới điều kiện 'thành viên của đơn vị gia đình' (MoFU).

Định nghĩa về thành viên của đơn vị gia đình (MoFU) đang thay đổi. Đối với các hồ sơ nộp vào hoặc sau ngày 19/11/2016, MoFU sẽ được giới hạn, chỉ cho các thành viên gia đình trực tiếp.
 
Sự thay đổi sẽ áp dụng cho các diện thị thực thường trú và một số thị thực tạm thời. Sự thay đổi này sẽ không áp dụng cho thị thực tị nạn, nhân đạo, bảo vệ.

Từ 19/11/2016, một người có thể là một thành viên của đơn vị gia đình của bạn nếu họ là:
  1. Người phối ngẫu hoặc sống chung của bạn hoặc
  2. Con ruột hoặc con riêng và:
    1. Không quá 18 tuổi hoặc
    2. Từ 18 tuổi đến 23 tuổi và phụ thuộc tài chính vào bạn hoặc người phối ngẫu của bạn hoặc
    3. Từ 23 tuổi trở lên và phụ thuộc vào bạn hoặc người phối ngẫu của bạn bởi lí do là các con bị khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất mà bệnh khuyết tật đó ảnh hưởng đến việc con cái không thể tự nuôi sống bản thân.
  3. Cháu và cháu riêng – là người phụ thuộc của người con ở mục 2.
Người con được xem là không đủ điều kiện nếu người đó đã đính hôn hoặc có người phối ngẫu hoặc sống chung.
 
 
Share In
Các tin liên quan